Λ.Κηφισίας 207, Μαρούσι τηλ. 2106144430 email unioncer@gmail.com

Translate

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗ​​ΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ " ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΘΡΩΤΙΚΗ​​Σ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ​​Σ .."

O φορέας μας θα υλοποιήσει πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο  ,για τα μέλη μας το οποίο έχει ως στόχο να θωρακίσει την βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα των εργαστηρίων, αλλά και την οικονομική υποστήριξη του σωματείου και των μελών μας. Tα δικαιολογητικά ένταξης σας στο πρόγραμμα θα πρέπει να κατατεθούν εως 10-4-2011 στα γραφεία μας και  ειναι  τα παρακάτω :

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Επιχείρηση:

1Καταστατικό ή ΦΕΚ ή Αντίγραφο Δ.Ο.Υ. έναρξης επιτηδεύματος της δραστηριότητας της επιχείρησης από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ.
  
2Υπεύθυνη δήλωση με κατάσταση ετησίων μονάδων εργασίας σε βάθος ενός έτους από την ημέρα που προηγείται της υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα.
  
3Αντίγραφα Α.Π.Δ. ΙΚΑ, όπου απαιτείται [δεν αφορά σε επιχειρήσεις που δεν απασχολούν εργαζόμενους και προτίθενται να ενταχθούν στο Πρόγραμμα με μοναδικό/-ούς απασχολούμενο/-ους τον/τους εργοδότη/-ες] σε βάθος ενός έτους προ της υποβολής της αίτησης, από τα οποία να προκύπτουν οι δηλωθείσες ετήσιες μονάδες εργασίας.
  
4Προσύμφωνο συνεργασίας μεταξύ επιχείρησης και πιστοποιημένου από  το ΕΚΕΠΙΣ, ΚΕΚ.
  
5Προσύμφωνο συνεργασίας μεταξύ επιχείρησης και Συμβούλου Διαρθρωτικής Προσαρμογής.
  
6Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ του φορέα στον οποίο ανήκει ο επιχειρηματίας (π.χ. ΟΑΕΕ), και Ασφαλιστική Ενημερότητα από το ΙΚΑ είτε απασχολεί προσωπικό είτε όχι. 
  
7Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
  
8Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του Νομίμου Εκπροσώπου στην οποία θα δηλώνεται:
-          ότι η επιχείρηση είναι ενήμερη για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα
-          ότι η δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει στους επιλέξιμους κλάδους του Προγράμματος
-          ότι όλα τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά είναι ακριβή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της Αίτησης.
-          ότι η αιτούμενη ενίσχυση εμπίπτει στο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος σημασίας (de minimis) EK 1998/2006, όπως ισχύει,
-          ότι η ενίσχυση που θα χορηγηθεί στην επιχείρηση δεν αυξάνει το ανώτατο ποσό (200.000 ευρώ) ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) που αυτή και οι συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις θα έχουν λάβει κατά την περίοδο που καλύπτει το οικονομικό έτος που θα χορηγηθεί η συγκεκριμένη ενίσχυση και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη. -          ότι η επιχείρηση εγγυάται την καλή εκτέλεση του προγράμματος. -          ότι η υποβληθείσα πρόταση δεν χρηματοδοτείται από οποιαδήποτε άλλη χρηματοδοτική πηγή (Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε., Ταμείο Συνοχής, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, ΠΔΕ, κ.λπ.)
-          -ότι η επιχείρηση συμμετέχει αποκλειστικά και μόνο στο σχέδιο με τίτλο «…………………………………………του Κλαδικού Φορέα …………………….»  
-          -ότι η επιχείρηση δεν έχει καταθέσει αίτηση στα πλαίσια άλλου Κλαδικού Σχεδίου της Πρόσκλησης Β, ούτε συμμετέχει στην Πρόσκληση
  
9Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που τυχόν έχει λάβει η επιχείρηση σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα αναρτηθεί στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (http://ait.oaed.gr/).
  
10Άδεια λειτουργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, όπου αυτή απαιτείται ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του ενδιαφερόμενου ότι στην περίπτωσή του δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας.
11Άτομα που θα συμμετάσχουν
* ΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ